Drobečková navigace

Úvod > Služby > Domov pro seniory

Domov pro seniory

Služba Domova pro seniory je poskytována dle §49 zákona o sociálních službách č. 108/2006Sb.

Identifikátor služby: 2848286

Služba je poskytována od: 1. 1. 2007
(Domov pro seniory zahájil svoji činnost již v únoru roku 1995. Objekt Domova byl postupně přebudován z pečovatelského domu)

Forma poskytování: pobytová

Místo a čas poskytování: Lípová 545, 431 51 Klášterec nad Ohří, služba je poskytována 24 hodin denně.

Kapacita: 113 lůžek

P1110140.JPG

Ubytování se poskytuje v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích a garsoniérách.

Posláním našeho Domova pro seniory je poskytovat ubytování, stravu, potřebnou péči a přiměřenou podporu klientům, kteří s ohledem na svůj věk a zdravotní stav nemohou žít trvale ve svém prostředí. Individuálním přístupem s péčí směřovat k zachování či zlepšení stávající samostatnosti a soběstačnosti klienta, zprostředkovávat kontakt se společenským prostředím.

Cílem poskytované služby je spokojený klient v oblasti ubytování, stravování, péče a aktivizační činnosti v souladu s důstojným prožitím stáří a ochranou jeho práv. Měřítkem pro zjištění naplnění cíle jsou dotazníky spokojenosti a vyhodnocování individuálního plánování.

Cílová skupina (okruh osob): senioři

Cílovou skupinou Domova pro seniory jsou:

 • Senioři od 65 let*, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci, a to zejména ti, kteří z důvodu věku nebo nepříznivého zdravotního stavu mají sníženou soběstačnost a nemohou trvale žít ve svém přirozeném sociálním prostředí a k zajištění svých potřeb se neobejdou bez pomoci a podpory jiné fyzické osoby
 • Prioritně je služba poskytnuta klientovi, který měl poslední trvalé bydliště v Klášterci nad Ohří nebo zde má úzké sociální vazby (rodina má trvalé bydliště v Klášterci nad Ohří).

*V případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka Domova rozhodnout o poskytování služby osobě mladší 62 let.

 Věková struktura cílové skupiny:

 • Mladší senioři 65-80 let
 • Starší senioři nad 80 let

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztrátu schopností řešit svoji současnou situaci z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, ohrožení práv a zájmů nebo z důvodu nastalé krizové situace. V případě poskytnutí služby Domova pro seniory se tedy jedná o osobu, která:

 • má nepříznivý zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém zařízení a splňuje věkovou strukturu cílové skupiny
 • osoba vyžadující pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nesoběstačnosti a splňuje věkovou strukturu cílové skupiny

=> a u této osoby byly vyčerpány možnosti pomoci rodiny, blízkých nebo terénních či ambulantních služeb.

Nepříznivou sociální situaci posuzuje sociální pracovnice v rámci sociálního šetření.

Službu nejsme schopni poskytnout osobám

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • které potřebují specializovanou psychiatrickou péči
 • které trpí různou formou demence ve vyšším stadiu a jsou mobilní (např. s Alzheimerovou chorobou ve stádiu, které vyžaduje soustavný dohled nad pohybem klienta pro jeho neorientovanost v prostředí)
 • které trpí infekční nemocí
 • jejichž chování narušuje kolektivní soužití, zejména osobám s konfliktním jednáním narušující společenské normy a pravidla společenského soužití
 • závislým na alkoholu a jiných návykových látkách

 Zásady sociální služby

 • úcta a respekt k člověku a podpora lidské důstojnosti (přistupujeme ke klientům zdvořile a s úctou)
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti (neposkytujeme více podpory, než je nutné, „nepřepečováváme“)
 • individuální přístup ke klientovi (konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho možnosti a schopnosti)
 • týmová práce (komunikace, předávání informací, atmosféra na pracovišti)
 • odbornost a kvalifikovanost (zvyšování vzdělávání pracovníků v přímé péči a přijímání nových přístupů v péči o seniory)

Cena za služby

Služba je poskytována na základě Smlouvy o poskytování služby sociální péče, a to po předchozím jednání se zájemcem o službu. Služba je klientovi poskytována za úhradu pobytových služeb (strava a bydlení) stanovenou dle ceníku služby, který se řídí platnou úhradovou vyhláškou. Za poskytnutou péči v Domově pro seniory klient hradí částku v plné výši přiznaného příspěvku na péči.

Individuální přístup

Klientům je na základě zjištění potřeb stanoven sociální pracovnicí a vedoucím pracovníkem v sociálních službách individuální plán, jehož součástí je i plán péče, který obsahuje veškeré úkony péče, které bude klient využívat. Plán péče zahrnuje několik oblastí (základních činností) tj. úkony běžné péče o osobu, pomoc nebo zajištění hygieny, zprostředkování kontaktu se spol. prostředím, sociálně terapeutické činnosti, aktivizační činnosti, pomoc při uplatňování práv a zájmů. Do Domova pravidelně dochází také externí kadeřnice a pedikérka.

Strava

Klientům je poskytována 5x denně strava (6x denně diabetikům), která je připravována ve vlastním stravovacím provozu. Klienti mají možnost k obědu vybírat ze dvou druhů jídel. Stravu může klient odebírat v jídelně Domova, na jednotlivých jídelničkách na patrech nebo je mu donášena personálem na pokoj. V Domově je zajištěna kromě racionální stravy také strava dietní (diabetická, šetřící, s omezením tuků). Pro klienty s poruchami trávicího systému je možné upravit i konzistenci stravy na polotuhou.

Ubytování

Domov pro seniory poskytuje svým klientům ubytování ve vybavených pokojích, které si klienti mohou upravit nebo dovybavit svým nábytkem. Ubytování se poskytuje s veškerými službami, které zahrnují úklid pokoje, praní prádla, likvidaci odpadů. Domov je vybaven centrální koupeno

u. V přízemí Domova se nachází automat na kávu a také místnost pro kuřáky.

Pomoc v osobních záležitostech

Sociální pracovnice Domova zajišťuje pro klienty pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (např. vyřizování osob. věcí na úřadech, v bance apod.). Administrativní pracovnice zajišťuje pro klienty Domova poštovní služby.

Zdravotní péče a rehabilitace

Všem klientům je poskytována zdravotní, ošetřovatelská a rehabilitační péče 24 hodin denně po celý rok. Podporu a pomoc v běžných denních činnostech zajišťují pracovníci v sociálních službách. Zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytují všeobecné zdravotní sestry na základě indikace od ošetřujícího lékaře. Do Domova jedenkrát týdně dochází lékař Domova – MUDr. Krákora Martin. V Domově je také poskytována rehabilitační a ergoterapeutická péče formou individuálního či skupinového cvičení.

Aktivizace a volný čas

V Domově se konají různé denní volnočasové aktivity dle daného rozvrhu. Každý klient může dle svého uvážení využít jakoukoliv nabízenou aktivitu. Jde např. o výtvarné činnosti, procvičování paměti, canisterapie, keramika, muzikoterapie, reminiscence, pečení, kavárnička, promítání filmů a mnoho dalšího. Dále se také v Domově konají společenské akce jako jsou zábavy s živou hudbou, besídky s dětmi, besedy a přednášky, návštěvy kin a divadel, různé sportovní akce a soutěže. V Domově jsou pořádány pravidelné bohoslužby v kapli.

Kontakt

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte sociální pracovníky, kteří Vám podají základní informace o službě a vysvětlí, jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.

Sociální pracovníci:

Mgr. Pospíšilová Jiřina – tel.: 721 070 758                 e-mail: pospisilova@mussklasterec.cz

Bc. Čičmancová Kateřina, DiS. - tel.: 607 840 021    e-mail: cicmancova@mussklasterec.cz

Co si vzít s sebou do Domova pro seniory naleznete zde