Zákaz návštěv v Domově od 8.2.2021

Zákaz návštěv v Domově pro seniory
 
Vzhledem k výskytu nákazy Covid-19 u jednoho klienta a k neustálému zhoršování epidemiologické situace, jsme se po domluvě s Krajskou hygienickou stanicí rozhodli od dnešního dne do odvolání pro ÚPLNÝ ZÁKAZ NÁVŠTĚV. Zákaz se nevztahuje na klienty v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.
Označené balíčky pro klienty je možné nosit po zazvonění na recepci od 9.00hod. Balíčky budou poté 48 hodin v místnosti k tomu určené a poté budou předány klientům, proto prosíme, abyste do balíčků nevkládali potraviny podléhající rychlé zkáze.
Pro informace o momentálním stavu klientů prosím volejte pouze v pracovní dny od 8.00 do 14.00 hod. na tel.: 775 320 249 (p. Slezáková).
Děkujeme za pochopení.

Nová pravidla k návštěvám od 4.1.2021

PRAVIDLA PRO REALIZACI NÁVŠTĚV DOMOVĚ OD 4. 1. 2021

Na základě usnesení vlády č. 1264 ze dne 30. 11. 2020, dále na základě mimořádného opatření Č. j.: MZDR 16214/2020-5/MIN/KAN ze 3. 7. 2020 a dále dle doporučeného postupu MPSV č. 17/2020 stanovuje ředitelka MÚSS tato pravidla pro návštěvy v Domově od 4. 1. 2021:

ZÁKAZ NÁVŠTĚV TRVÁ PO CELOU DOBU NOUZOVÉHO STAVU

1. Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud klient domova:

a) Je omezen ve svéprávnosti

b) Vykazuje známky takového psychického stavu, který by návštěva blízkých mohla zlepšit (výjimky posuzuje vedoucí sestra spolu se sociální pracovnicí, schvaluje ředitelka)

c) Je v terminálním stadiu nevyléčitelného onemocnění

     Na tyto návštěvy není třeba se objednávat předem.

2.   Výjimku ze zákazu návštěv lze připustit, pokud navštěvující osoba

a) absolvovala nejpozději 48 hodin před zahájením návštěvy RT-PCR vyšetření nebo POC test na přítomnost antigenu viru SARSCoV-2 s negativním výsledkem a doloží o tom doklad vystavený laboratoří, odběrovým centrem nebo praktickým lékařem (odběrová místa viz níže)

b) v době 90 dnů přede dnem návštěvy prodělala onemocnění COVID-19 a doloží o tom doklad vystavený praktickým lékařem

Návštěvní doba pro osoby, které doloží doklady dle bodu 2. a) a 2. b), je pondělí - pátek v době od 9.00 - 11.00 a od 13.00 – 16.00 hodin, po dobu max. 1 hodiny a to max. 2 osoby (včetně nezletilých dětí), přičemž obě přítomné osoby jsou povinny doložit výše uvedený doklad. Návštěvy je nutné telefonicky rezervovat na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny od 8.30 do 14.30h.

Výše uvedené osoby vstupující na návštěvu ke klientovi mohou vykonat návštěvu za těchto dalších podmínek:

- Při vstupu do budovy si osoba změří teplotu u terminálu na měření teploty a vydezinfikuje si ruce a  vyplní Čestné prohlášení.

- Po celou dobu návštěvy je osoba povinna používat osobní ochranné prostředky dýchacích cest, a to minimálně respirátor třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu, který si přinese nepoužitý a po celou dobu návštěvy u klienta ho má správně nasazený tak, aby byla zakrytá ústa i nos.

Vzhledem k naší personální situaci nejsme bohužel aktuálně schopni testovat případné zájemce z řad návštěv na Covid-19, zdravotní personál zajišťuje přímou péči o klienty a není možné vymezit v týdnu časový prostor pro POC testování. Poskytovatel sociálních služeb nemá dle doporučeného postupu povinnost zajistit toto testování svými zaměstnanci.

NÁVŠTĚVNÍ MÍSTNOST

Pro návštěvy, které nemohou nebo nechtějí využít návštěvu pod podmínkou předložení potvrzení o absolvování testu nebo již prodělaném onemocnění, však stále funguje návštěvní místnost s oddělenými vchody a zabezpečením tak, aby nedošlo k případné nákaze (tzv. bezkontaktní zóna). Návštěvy klientů je možné uskutečnit pouze v pracovní dny vždy 4 návštěvy dopoledne a 4 návštěvy odpoledne po dobu maximálně 15 minut. Zúčastnění musí mít zakrytý nos a ústa po celou dobu návštěvy a při vstupu do místnosti si budou dezinfikovat ruce. Po uskutečnění jedné návštěvy bude celý prostor desinfikován, proto je návštěvní doba časově omezena. Aby se návštěva mohla uskutečnit u většiny klientů, nebude možné se objednávat opakovaně na každý den. Pro objednávku návštěvy v návštěvní místnosti je nutné si telefonicky rezervovat čas na tel. č.: 607 840 021 ve všední dny od 8.30 do 14.30h.

BALÍČKY

Podepsané balíčky pro klienty je stále možné donášet po zazvonění na recepci. Po vydezinfikování prostřednictvím personálu bude následně klientovi předán. Nelze přinášet balíčky do návštěvní místnosti.

Omlouváme se za komplikace a za přísně nastavená pravidla návštěv, ale epidemiologická situace stále není příznivá. Cílem nás všech je co nejvíce ochránit klienty před nákazou a rovněž zachovat práceschopný personál.

Děkujeme za pochopení.

Ing. Mgr. Lizáková Miroslava - ředitelka organizace

 

16. 12. 2020 Nová pravidla k vycházkám klientů

Vážení příznivci, blízcí našich klientů,

Usnesením Vlády ČR byl dnešním dnem zrušen zákaz vycházení klientů a zároveň nařízeno, aby v případě vycházky klientů mimo domov byly splněny tyto podmínky:

 - Při vycházce  je po návratu klient umístěn na samostatný pokoj do tzv. izolace (klient nesmí opouštět pokoj). Ke klientovi je přistupováno jako k „nakaženému“ (pracovníci chodí ke klientovi  v obleku, štítu a respirátoru) a do 72 hodin od ukončení vycházky mu bude proveden první antigenní POC test, který bude za další 4 dny zopakován. V případě negativních výsledků bude izolace ukončena.

- Klient je po celou dobu vycházky povinen používat respirátor třídy FFP2 nebo KN 95  (1ks respirátoru bude klientovi předán, další je třeba zajistit ze strany klienta nebo jeho rodiny)

Stále je však platný zákaz návštěv v našem Domově. Využít návštěvu můžete v návštěvní místnosti nebo po předložení testu nebo potvrzení po prodělání nemoci COVID-19 (viz předchozí příspěvky – výjimka ze zákazu návštěv).

V případě, že budete chtít využít možnosti návštěvy klienta v době vánočních svátků ve Vaší rodině, je potřeba se individuálně domluvit nejpozději do 21. 12. 2020 na telefonním čísle: 607 840 071. Na tomto telefonním čísle s Vámi domluvíme čas příchodu a odchodu klienta, provede se odhlášení stravy a budou poskytnuty další informace a poučení.

Vzhledem ke zhoršené epidemiologické situaci, žádáme s největší pokorou všechny, aby zvážili vhodnost těchto návštěv. V současné době neevidujeme žádného nakaženého z řad klientů ani personálu a „díky“ této možnosti se vše může obrátit jiným směrem.

04. 12. 2020 Aktuálně: Nový systém návštěv

Byl zaveden nový systém návštěv v MÚSS.

 
Podrobnosti je možné nalézt ZDE (pdf)