Drobečková navigace

Úvod > Služby > Pečovatelská služba

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba je poskytována dle §40 zákona o sociálních službách
č. 108/2006Sb.

1629356228313.jpg

Identifikátor služby: 3369883
Služba je poskytována od: 1. 1. 2007
Forma poskytování: terénní
Místo poskytování: Služba je poskytována v přirozeném prostředí klientů na území města Klášterec nad Ohří a jeho obecních částech ( Miřetice u Klášterce nad Ohří, Ciboušov, Klášterecká Jeseň, Suchý Důl, Hradiště, Lestkov, Mikulovice, Rašovice, Útočiště, Šumná, Vernéřov)

Okruh osob:

 • osoby s tělesným postižením
 • osoby se zdravotním postižením
 • senioři
 • rodiny s dětmi

nacházející se v nepříznivé sociální situaci.

Nepříznivou sociální situací se rozumí oslabení nebo ztrátu schopností řešit svoji současnou situaci z důvodu věku, nepříznivého zdravotního stavu, ohrožení práv a zájmů nebo z důvodu nastalé krizové či mimořádné situace. V případě poskytnutí Pečovatelské služby se tedy jedná:

 • o osobu, která má nepříznivý zdravotní stav, ale nevyžaduje poskytování ústavní péče ve zdravotnickém ani sociálním zařízení
 • o osobu, která vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby z důvodu nesoběstačnosti
 • o rodinu, ve které se narodilo 3 a více dětí současně (pomoc při péči o děti)

=> a byly vyčerpány možnosti pomoci rodiny, blízkých nebo ambulantních služeb.

Nepříznivou sociální situaci posuzuje sociální pracovnice ve spolupráci s vedoucím pracovníkem v sociálních službách v rámci sociálního šetření.

Věková struktura cílové skupiny:

 • bez omezení věku

Kapacita:

 • okamžitá kapacita terénní formy: 9 (víkendy, svátky okamžitá kapacita 1)

Okamžitá kapacita identifikuje maximální počet klientů, kteří ji mohou využívat v jeden okamžik.

Provozní doba:

 • každý den včetně víkendů a svátků v čase od 7.00 do 21.00hod.

Posláním Pečovatelské služby je podpora či pomoc klientům, kteří mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, nemoci, zdravotního postižení či se ocitli v obtížné sociální situaci. Služba je poskytována v přirozeném domácím prostředí, podporuje klienty, aby mohli v náročných životních situacích spojených se samotou, stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat se do běžného života společnosti. Dalším posláním je podporovat klienty k samostatnosti, k rozvíjení vlastních schopností při sebeobsluze či při péči o domácnost. Podporujeme klienty ke schopnosti řešit svou situaci vlastními silami.

Cílem Pečovatelské služby je zajistit klientům, jež tuto pomoc potřebují, poskytování kvalitní péče a vycházet z individuálních přání, uspokojovat své potřeby s respektováním jejich práv a soukromí. Tím umožnit a vytvářet klientovi podmínky pečovatelské služby pro žití co nejdéle ve svém domácím prostředí plnohodnotným a smysluplným životem, kdy mohou jednat dle vlastní vůle a rozhodnutí.

Důležitá je spolupráce terénních pracovníků s Domovem pro seniory, který se v případě zhoršení zdravotního stavu uživatele může stát další alternativou podpory a pomoci.

Službu nejsme schopni poskytnout osobám:

 • jejichž zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení
 • které potřebují specializovanou psychiatrickou péči (duševní choroba by závažným způsobem ohrožovala poskytování sociální služby)
 • které trpí infekční nemocí nebo hygienické podmínky v bytě ohrožují zdraví pečovatelek
 • s neléčenou závislostí na alkoholu nebo jiných návykových látkách

Službu lze také odmítnout z důvodů daných zákonem o sociálních službách:

 • poskytovatel neposkytuje sociální službu, o kterou osoba žádá, a to i s ohledem na vymezení okruhu osob v registru poskytovatelů sociálních služeb
 • poskytovatel nemá dostatečnou kapacitu k poskytnutí sociální služby, o kterou osoba žádá
 • osobě, která žádá o poskytnutí sociální služby, poskytovatel vypověděl v době kratší než 6 měsíců před touto žádostí smlouvu o poskytnutí téže sociální služby z důvodu porušování povinností vyplívajících ze smlouvy

Zásady sociální služby

 • úcta a respekt k člověku a podpora lidské důstojnosti (přistupujeme ke klientům zdvořile a s úctou)
 • podpora samostatnosti a soběstačnosti (neposkytujeme více podpory, než je nutné, „nepřepečováváme“)
 • individuální a rovný přístup ke klientovi (konkrétně k jeho potřebám s ohledem na jeho možnosti a schopnosti bez ohledu na rozdílné vyznání, rasu aj.)
 • týmová práce (komunikace, předávání informací, atmosféra na pracovišti)
 • odbornost a kvalifikovanost (zvyšování vzdělávání pracovníků v přímé péči a přijímání nových přístupů v péči o seniory)

V případě zájmu o naše služby nejprve kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Jitku Kočkovou, DiS., která Vám podá základní informace o službě a vysvětlí jak dále postupovat při vyplnění a podání Žádosti o poskytnutí sociální služby.